Visit Västerbotten

Hållbar turismutveckling i Västerbotten

Nu har vi på VästerbottensTurism/Region Västerbotten påbörjat arbetet med hållbar turism i länet. Vi erbjuder hjälp genom två verktyg. Det ena verktyget är kriterier och metodutveckling inom ramen för Global Sustainable Tourism Council för destinationer och riktar sig till destinationer och aktörer som ansvarar för hållbar utveckling. Den andra verksamheten är en kunskapsuppbyggnad i hållbar turism för företag och destinationspersonal med direktrådgivning till enskilda företag.

Utvärdering enligt Global Sustainable Tourism Councils kriterier för destinationer

Dan Jonassons (projektledare för Hållbar export) erfarenheter från arbetet i Kiruna och Destination Åre ligger till praktisk grund för arbetet. Från tidigare erfarenheter vet vi att arbete med hållbarhet kräver tid, långsiktighet är en nyckelfaktor för att lyckas. Det viktigaste är att göra hållbarhetsarbete begripligt för icke-experter. Därför har vi översatt GSTC-metoden och anpassat den till svenska förhållanden. Grunden bygger fortfarande på samma metod och kriterier som pilotdestinationerna använt. Att arbeta med GSTC kräver samordning med det övriga samhället. Destinationerna behöver hitta sin roll i det offentliga och bidra till samhällsutvecklingen för att kunna bli respekterade aktörer där besluten tas. För närvarande har förankring skett med Västerbottens alla destinationer, kommunchefer och Region Västerbottens ledning. Hittills har VästerbottensTurism, VisitUmeå och Sorsele kommun startat processen och Gold of Lapland påbörjar i januari 2016.

Hållbarhet kräver tid, långsiktighet är en nyckelfaktor för att lyckas. 

Kunskapsuppbyggnad genom kurser och hållbarhetsrådgivning

Kunskapsuppbyggnad kring hållbar turism med företag och destinationspersonal förklarar begrepp, redovisar olika märknings- och certifieringssystem, förklarar hur man gör miljöplaner mm. Vi ser det som konsumentrådgivning kring hållbarhet. Efter en kursdag om hållbarhet besöker vi företag och gör en inventering/rådgivning där kvalitet och hållbarhet analyseras och därefter presenteras åtgärdsförslag. Metoden grundar sig på olika system där GSTC the International Ecotourism Society och Naturens Bästa kan nämnas. Detta är system som Dan själv jobbat aktivt med i många år. Sorsele och Hemavan-Tärnaby börjar med kurs och utvärdering av företag i november 2015.

Vad är målet?

  • Ta fram konkreta åtgärder som turistdestinationer kan använda.
  • Utbilda destinationspersonal i att förstå och tillämpa hållbarhet.
  • Bevisa att hållbar turism inte bara är ett tema utan hur turism ska byggas för att vara trovärdig och kunna leverera kvalitet.  

Lönsamhet i företag påverkas starkt av att branschen arbetar trovärdigt med samhällsutvecklande frågor. Gehör för tokiga momssatser, bristande infrastruktur mm. löses om berörda destinationer och företag agerar kraftfullt och tillsammans visavi statsmakterna.  Det krävs att turismens nationella, regionala och lokala företrädare har mer sakkunskap om hållbar samhällsutveckling inom sin organisation, att de har jämförbara och trovärdiga data och att de har strategiska planer som trovärdigt utvecklar områden - främst i glesbygd.     

Vi kommer så småningom att tillhandahålla vår metodik och våra resultat fritt och hoppas att de används flitigt. Vår förhoppning är att andra destinationer också vill arbeta med hållbar turism och/eller att de förstår vad det betyder i praktiken.

Välkomna att kontakta Dan om ni önskar veta mer kring utvärderingar eller kurser.