Visit Västerbotten

Statistik & Analys

Besöksnäringen är en viktig del i Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den turistiska konsumtionen har ökat mycket och utländska besökares konsumtion i Sverige har haft en ännu snabbare ökningstakt. Besöksnäringen är väldigt viktig för utveckling och livskraft i glesbygdsområden som inte har betydande industriproduktion och även viktig för större städer (Strategi 2020 - Nationell strategi för svensk besöksnäring). Tillsammans med länets destinationer utvecklar vi hållbara destinationer och reseanledningar, i riktning med vår vision. Långsiktig planering och kloka beslut bör bygga på korrekta faktaunderlag. VästerbottensTurism arbetar därför aktivt med att sprida statistik och analys av besöksnäringen i Västerbottens kommuner och destinationer. Vi ser även till att delta i lokala, regionala och nationella analysnätverk. Vår analys av besöksnäring syftar till att tillhandahålla aktuella beslutsunderlag till alla delar av samhället. Faktaunderlaget kan användas till att bland annat kunna rikta insatser, följa upp investeringar, utvärdera projekt och implementera förbättringar eller förändringar i gjorda insatser. Vi vill öka förståelsen för besöksnäringens betydelse mellan olika nivåer och områden i politiken - på lokal, regional och nationell nivå. Vi vill att besöksnäringen ska vara en naturlig del i samhällsdebatten och information om dess utveckling ska nås ut till entreprenörer, invånare, besökare, lokala myndigheter och investerare. 

Att analysera besöksnäringen

Besöksnäringen är sammansatt av delar av flera olika branscher och därför är det svårt att mäta effekter av besöksnäring i siffror. På nationell nivå används turismsatellitkontoberäkningar (TSA) där den del av konsumtionen som kommer från besöksnäring från de olika branscherna i nationalräkenskaperna samlas. Turismsatellitkontoberäkningarna kan i dagsläget inte användas på lokal eller regional nivå. De största branscherna inom besöksnäring är hotell och restaurang tillsammans med övriga boendeformer, transporter, handel, kultur, sportaktiviteter och rekreation. För att visa en del av utvecklingen av besöksnäringen har vi valt att publicera nyckeltal från bland annat inkvarteringsstatistik, handeln, byggande och bebyggelse, sysselsättning, kommunala verksamhetssiffror. Siffrorna publiceras på läns-, kommun-, eller destinationsnivå.

Här kan ni ta del av aktuell statistik om besöksnäringen i Västerbotten:

Gästnattsstatistik Västerbotten 2008-2014

Beläggning, målgrupp, logiintäkt Västerbotten 2008-2014

Utländska marknader Västerbotten 2014

Sysselsättning handel, hotell och restaurang och kulturella och personliga tjänster m.m. i Västerbotten 2008-2013

Handeln i Västerbotten

Fritidshus i Västerbotten

Vänligen kontakta Nadja Jernelius om du har frågor kring statistiken eller om det är någon information ni önskar få tillgängligt här på sidan.