Visit Västerbotten

Strategiska samarbeten

VästerbottensTurism arbetar aktivt med att skapa strategiska samarbeten för besöksnäringens fortsatta tillväxt.

VästerbottensTurism arbetar aktivt med att skapa strategiska samarbeten för besöksnäringens fortsatta tillväxt.

Samarbete och tillsammans är ord som genomsyrar VästerbottensTurisms arbete. Nedan följer några av de områden där vi lägger extra mycket fokus på just detta:

  • Ledningsgrupp & strategiskt råd
  • Omvärldsbevakning & statistik, analys & kommunikation
  • Marknadsgrupp och gemensam marknadsplan, redaktionsråd & hemsida
  • Affärsturism & evenemang
  • VästerbottensTurism deltar även i Region Västerbottens övriga verksamhet för att beaka turismens intressen och att framföra turismens behov och önkemål i en lång rad verksamheter och aktiviteter.
Årlig turismkonferens

Vi samordnar en årlig turismkonferens tillsammans med destinationerna. Här ligger fokus på erfarenhetsutbyte, lärande, nätverk och inspiration. 

Länsstrategiplan

Samverkan med länets kommuner, destinationer och turistföretag har tidigare skett genom VästerbottensTurisms Strategigrupp. Gruppens bildades 2003 som ett resultat av arbetet med Länsstrategiplanen för rese- och turistnäringen i Västerbottens län. Planen följdes upp och reviderades 2008 - 2009 och resulterade i dokumentet Färdledaren som preciserar hur den operativa verksamheten bör bedrivas. En ny strategi tas fram 2015 med bakgrund av den turistiska utvecklingsprocess som genomfördes 2014. Samarbetskartan blir grunden för den nya strategin och den baseras på den regionala utvecklingsstategin för Västerbotten, RUS och Nationell strategi för besöksnäringen.

Ledningsgrupp

En ledningsgrupp bestående av destinationsorganisationernas ledare har bildats. I ledningsgruppen finns de som har mandat hemifrån att ingå överenskommelser om  gemensamma satsningar. För att genomföra satsningar med VästerbottensTurisms medel behöver minst två destinationer vilja delta i satsningen. 

Operativa arbetsgrupper

För att hantera de olika uppgifterna bildas operativa arbetsgrupper som skapas utifrån intressen och nytta. I dagsläget finns en marknadsgrupp.

VisitSweden

Samverkan sker med VisitSweden AB, dels genom särskilda VD-dagar där företrädarna för de regionala turistorganisationerna i landet får ta del av, diskutera och lämna synpunkter på VisitSwedens verksamhet långt innan den presenteras för andra parter. Samverkan sker också i partnerskap med VisitSweden i konkreta projekt med riktning mot de utländska marknaderna. VästerbottensTurism ingår t ex i ett av VisitSwedens partnerskap, i B2B på tyskspråkiga marknader.

Grupper för samverkan

Därutöver ingår VästerbottensTurisms medarbetare i en lång rad av grupper för samverkan i lokala, regionala och nationella sammanhang, däribland Nätverket för regionala turistorganisationer, Tillväxtverkets grupp för framtidens turismstatistik, VisitSwedens Analysnätverk, länsstyrelsens och Region Västerbottens turistgrupp, Sevärt, Trafikverkets turistgrupp, flygmarknadsgruppen, matlandet i Västerbotten osv. 

Har du tankar kring samarbeten, förslag eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.